Toate produsele listate SUNT ORIGINALE, au termen de valabilitate mare și se livrează însoțite de factură cu declarație de conformitate.

Regulament Newsletter

Regulament Newsletter Glemis.ro


1. Organizatorul campaniei promotionale

 

1.A. Organizatorul campaniei promotionale este Glemis.ro - Cosibella srl - CUI: RO 30133602 - Reg. Com.: J33/321/2012, persoană juridică romană. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial a Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

 

1.B. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina de internet https://www.glemis.ro/regulament-newsletter

 

2. Dreptul de participare

2.1. Campania este organizata şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţă în România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Cosibella S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea campaniei promotionale (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei promotionale, furnizorii premiilor campaniei promotionale), precum şi rudele lor de gradul I.

 

2.2. Participanţii au următoarele obligaţii:

Să respecte Regulamentul campaniei promotionale şi deciziile oficiale ale organizatorilor;

Să completeze toate datele solicitate ca obligatorii în cazul câştigării unui premiu;

Să furnizeze informaţii corecte şi complete în cazul câştigării unui premiu;

Să nu angajeze numele organizatorilor sau al membrilor juriului în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;

Să pună la dispoziţia organizatorului, în cazul unor solicitări specifice, documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea informaţiilor.

2.3. Reprezintă motiv de excludere a unui participant din competiţie nerespectarea uneia sau a mai multor obligaţii de la articolul 2.2.

 

3. Perioada de desfăşurare

Campania promotionala se va desfăşura pe perioada nedeterminata.

Câştigătorii "Voucher de 1000 Lei" vor fi anuntati in fiecare de zi luni.

 

4. Mecanismul campaniei promotionale

Pentru a participa la concurs fiecare persoană trebuie să se aboneze la newsletterul Glemis si sa confirme abonarea.


Toţi participanţii la concurs vor fi premiaţi cu cupoane de discount de 10% care vor putea fi folosite la cumpărături online pe glemis.ro.

Prin înregistrarea la concurs, participantul confirmă că este de acord cu regulamentul campaniei şi, în plus, este de acord să primească informări periodice de la Glemis.ro.

După înregistrarea la newsletter fiecare participant va primi un MAIL de confirmare.

După confirmarea înregistrarii fiecare participat va primi Cuponul de 10% reducere pe MAIL.


Premiul voucher de 1000 LEI se acordă prin tragere la sorţi a Abonatilor confirmati din ultimele 7 zile.

 

5. Premii:


Nicio persoană desemnată „Câştigător” al unui premiu din cele menţionate mai sus nu va putea preschimba premiul câştigat în bani cash sau un alt premiu din cele prezentate.

 

Câştigătorii desemnati vor primi 1 (un) Un Voucher Glemis.ro, în valoare de 1000 lei de cumpărături online.

Toţi participanţii la concurs vor fi premiaţi cu cupoane de discount de 10% care vor putea fi folosite in termen de 14 zile la cumpărături online pe situl glemis.ro.

Voucherul de 1000 Lei este valabil din momentul desemnarii castigatorului.

Cuponul de 10% discount este valabil din momentul abonarii la newsletter.

Pentru voucherul de 1000 Lei se vor extrage 1 câştigător şi 3 rezerve.

Câştigătorii cor fi anuntati pe www.glemis.ro/castigatori-newsletter. În cazul în care câştigătorul a furnizat datele de contact acesta va fi contactat şi prin email sau telefon.

În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat în decursul a 5 zile lucrătoare, premiul se acordă unei rezerve în ordinea extragerii lor.

După validarea câştigătorului, acesta are la dispoziţie 10 zile pentru revendicarea premiului. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către Câştigător (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Câştigătorului.

Câştigătorii coucursului nu pot solicita contravaloarea în bani a premiului câştigat.

 

6. Modalităţile de stabilire a câştigătorilor

Toţi participanţii la concurs vor fi premiaţi cu cupoane de discount de 10% care vor putea fi folosite la cumpărături online pe situl glemis.ro.

Câştigătorii premiului voucher 1000 Lei vor fi extrasi prin tragere la sorţi, dintre toţi participanţii abonati in saptamana anterioara in perioada Luni ora 00:00 - Duminica ora 24:00

Câştigătorii vor fi contactati pe MAIL in fiecare zi de LUNI şi vor fi publicati pe site-ul www.glemis.ro/castigatori-newsletter

 

7. Valorificarea premiilor

Premiile voucher vor putea fi folosite doar la cumpărături online pe site-ul glemis.ro:

Premiul voucher cadou în valoare de 1000 LEI

Premiul cupon discount 10%

 

Cuponul de 10% discount nu poate fi folosit la produsele aflate deja în alte promoţii si este valabil la un total al cosului de minim 100 Lei.

Dacă premiile nu sunt revendicate în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării concursului, premiile se anulează.

8. Informarea participanţilor

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.glemis.ro/regulament-newsletter. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

 

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, mail noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

 

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

A) dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege

 

B) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

 

C) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

 

D) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

 

E) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)

 

F) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.

La cererea oricărui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului, în atenţia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.

 

10. Încetarea concursului

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau încheia în orice moment desfăşurarea concursului, fără drept de despăgubiri.

 

11. Dispoziţii finale

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe www.glemis.ro/concurs. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

12. Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Promoţie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competenţe de la sediul Organizatorului.

Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislaţiei române în vigoare.

13. Forţă majoră

 

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majoră se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligațiile asumate prin prezentul concurs.